KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Hizmet

Etkinlik

Tümü

Duyurular

Tümü

Haberler

Detay

Bölümümüz Hakkında 

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ Misyonumuz: İnsanı,  biyolojik-maddi yönü ve psikolojik-ruhsal yönü ile bir bütün olarak kavrayarak insanın kişisel olgunluğu için çalışmak; sosyal refah alanlarına yönelik olarak çağdaş eğitim yöntem ve teknikleri ışığında bilgi ve hizmet üretmek ve bunların toplum hayatına uygulanmasını sağlayarak sosyal refahın artırılmasına katkı sağlamaktır. Vizyonumuz: Toplumunun değerlerini bilen, sosyal çevre ve kurumları iyi analiz edebilen, sosyal hizmet alanında evrensel standartlarla donanmış sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir. Ayrıca sosyal hizmet alanında insanı bütüncül olarak kavrayan yaklaşımlar geliştiren, ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği sağlayan, yerel, ulusal ve uluslar arası sorun alanlarında çözüme yönelik bilgi üreten bir bilim kurumu olmayı amaçlıyoruz. Sosyal Hizmet Mesleği: Sosyal hizmet, terim olarak,  kişi, grup ve toplulukların yapı ve şartlarından doğan ya da kendi denetimleri dışında meydana gelen bedenî, zihnî ve ruhî eksikliği, fakirlik ve eşitsizliği gidermek veya azaltmak, toplumun değişen şartlarından doğan sosyal sorunları çözümlemek, insan kaynaklarını geliştirmek, hayat standartlarını iyileştirmek ve yükseltmek, fertlerin birbirleriyle ve sosyal çevresi ile uyum sağlamasını kolaylaştırmak maksadıyla yürütülmesi gereken faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bu faaliyetler, insan şeref ve haysiyetine yaraşır eğitim, danışmanlık, bakım, tıbbî ve psiko-sosyal rehabilitasyon alanlarında devlet veya gönüllü-özel kuruluşlar tarafından sistemli bir şekilde ifa edilen hizmet programlarının bütünüdür (Kaynak: Ali Seyyar; Sosyal Siyaset Terimleri; Beta Yay.; İstanbul; 2002). Çalışma Alanları: Sosyal Hizmet Bölümü mezunları, “sosyal hizmet uzmanı” ünvanı alırlar Psiko-sosyal danışmanlık hizmetleri, kurumsal ıslah-rehabilitasyon  hizmetleri, tıbbî sosyal hizmetler, kurumsal bakım hizmetleri, çocuk koruma ve kurumsal yetiştirme hizmetleri, sosyal pedagoji çerçevesinde eğitsel destek hizmetleri, evlilik öncesi ve sonrasına yönelik aile danışmanlık hizmetleri, afet sonrası rehabilitasyon uygulamaları vb. gibi sosyal hizmet alanlarında başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ile sağlık, özel eğitim, gençlik, sosyal güvenlik, sosyal yardım kurumları olmak üzere aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilirler:  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Kreş ve gündüz bakımevleri, 0-12 Yaş çocuk Yuvaları, Sevgi Evleri, 12-18 Yaş Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları, Ergen Danışma Merkezleri, Koruyucu Aile Hizmetleri, Aile Danışma Merkezleri, Yaşlı Huzurevleri, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Eğitim Kuruluşları, Spastik Çocuklar Merkezi, Toplum Merkezleri, Sosyal Yardım Birimleri, Sağlık Bakanlığı, Hasta Hakları Birimleri, Devlet, üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler, Branş ve İhtisas Hastaneleri (Onkoloji, Sanatoryum, Çocuk, Doğumevleri, Zührevi Hastalıklar, Psikiyatri), Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, Üniversite Mediko-Sosyal Merkezleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri, Adalet Bakanlığı, Cezaevleri, Islahevleri, Çocuk Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri, Sokak Çocukları Merkezleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü ve ilgili diğer bölümleri, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Belediyeler, Gönüllü Kuruluşlar.Bölümümüzde 3 öğretim üyesi ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında bölüm dışında görevli 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

...